Radon ve vodě

 

Radonový program - co pro Vás rádi zařídíme:

               
  Zajištění stanovení radonového indexu pozemku   Pomoc při zajišťování prostředků z fondů SÚJB   Ověření koncentrace radonu, vyhodnocení odběrů    
               
  Vypracování návrhu technických opatření   Projednání a odsouhlasení projektové dokumentace se správními orgány   Příprava a projednání žádosti o státní příspěvek na ozdravná opatření    
               
  Realizace ozdravného opatření, uvedení do trvalého provozu, vypracování provozní dokumentace   Zajištění trvalého servisu již provozovaných zařízení na úpravu vody a vyhodnocení jejich činnosti   Zpracování monitorovacích studií plošného výskytu radonu v rámci územního celku    
               

 

 

 

 

 

Poslední aktuality

Platná legislativa týkající se pořizování geologické dokumentace sanačních geologických prací*Naplnění vytčených základních tezí a principů v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší předkládaného vládě ČR*Změny v plnění ohlašovacích povinnosti v oblasti ovzduší za rok 2010*Kontaminanty v životním prostředí
19.07.2011
Platná legislativa týkající se provádění sanačních geologických prací, Přeprava nebezpečných věcí dle předpisu ADR a RID - týkají se vaší firmy zákonné povinnosti příjemce, odesílatele, ....
09.08.2010

Radiochemický rozbor vod

Celková objemová aktivita alfa
Celková objemová aktivita beta
Objemová aktivita 222Rn

Stanovení radonového indexu pozemků

Jaderné záření je součástí životního prostředí. Vzhledem k možným účinkům jaderného záření na živé organismy je jaderné záření předmětem měření a hodnocení. Přibližně 50% se na celkové dávce absorbovaného záření z přírodních zdrojů podílí radon (222Rn), zdroj záření alfa.

Radon je plyn, vznikající přeměnami radionuklidů v horninách, odkud se šíří do půdního vzduchu. Pokud nejsou provedena účinná opatření proti pronikání radonu z geologického podloží do staveb, proniká do obytných prostor. V obytných objektech s vysokou koncentrací radonu v ovzduší roste pravděpodobnost vzniku zdravotních následků.

V ČR je problematika zdrojů jaderného záření a jejich využití normativně stanovena zákonem č. 18/1997 Sb. (atomovým zákonem) a příslušnými vyhláškami.

Legislativně upravuje stanovení radonového indexu pozemků § 6, odst. 4 atomového zákona:

 

Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení.

 

Stanovení radonového indexu pozemku

vychází z posouzení hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a z posouzení plynopropustnosti zemin. Čím vyšší je objemová aktivita radonu v půdním vzduchu a čím jsou vrstvy zeminy propustnější, tím vyšší je pravděpodobnost, že do objektu může vnikat významné množství radonu.

V případě hodnocení pozemků o rozloze menší nebo rovné 800m2 se provádí měření radonu minimálně v 15-ti odběrových bodech, rozmístěných v zastavěné ploše a jejím nejbližším okolí.

 

Odběr vzorků půdního vzduchu pro měření objemové aktivity radonu Specifikace měření a hodnocení odpovídá požadavkům § 94 vyhl. 307/2002 Sb. Použitá metodika měření a stanovení radonového indexu pozemku odpovídá postupu uvedenému v Doporučení SÚJB,
Radiační ochrana, Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku, SÚJB, Praha březen 2004.
 

Další služby, které Vám můžeme poskytnout:

Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod