Úpravny vody

Nabízíme následující úpravy vody:

  • Úpravna vody, klasické úpravny pro odstraňování železa, manganu, dusičnanů a amonných iontů z pitné vody
  • moderní biotechnologie úpravy vody v horninovém prostředí (in-situ)
  • provzdušňovací věže pro odstraňování těkavých chlorovaných uhlovodíků z vody s následným čištěním odplynu ze zařízení
  • provzdušňovací věže pro desorpci radonu a oxidu uhličitého z vody
  • horizontální provzdušňovače pro desorpci radonu z vody
  • aerátory pro sycení podzemních vod kyslíkem
  • gravitační sorpční odlučovače ropných látek z podzemních a odpadních vod
  • aplikace iontoměničů ve vodárenských provozech

 

Úpravny vody vyráběné a dodávané firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. jsou technologie určené pro výrobu pitné vody z obvyklých zdrojů vody, tj. z vody povrchové a z vody podzemní. Realizaci úpraven zajišťujeme pro zákazníky komplexně, což znamená od provedení rozborů surové neupravené vody, přes zpracování technologické i stavební části projektu, až po výstavbu úpravny vody.

Hygienické zabezpečení vody je základní stupeň úpravy vody. Do vody určené k pití se dávkuje dezinfekční prostředek v množství, které spolehlivě odstraní bakteriální znečištění, ale zároveň neovlivní negativně chuť a pach vody. Aby se dosáhlo uvedeného efektu, musí být dodávka dezinfekčních činidel používají elektronicky řízená dávkovací čerpadla.

Změkčovací vody, odstraňování dusičnanů a demineralizace se provádí průchodem vody přes iontoměničové filtry. Pokud je voda tvrdá, se zvýšenám obsahem vápníku a hořčíku, používá se jako náplň slabě kyselý katex, pokud voda obsahuje dusičnany, pak je filtrována přes slabě bazický anex. V obou případech je náplň iontoměřičů ve filtrech regenerována proplachem vodnám roztokem kuchyňské soli.

Voda pro kotle a energetický průmysl

V teplosměnných okruzích energetických systémů je předepsáno z důvodů technologických používat nízce mineralizovanou vodu. Pokud se k úpravně vody použije dvojice sériově zapojených filtrů, která vodu filtruje přes kombinaci katexu a anexu, pak voda na výstupu je prakticky demineralizována, zbavena rozpuštěných látek, a je vhodná pro užití v energetice. Rovněž v tomto případě je náplň iontoměničové jednotky regenerována proplachem vodným roztokem kuchyňské soli.

Odželezování a odmanganování se často aplikuje při úpravě podzemní vody. Technologie se vsadí do stávajících trubních rozvodů mezi zdroj a spotřebiště. Vysrážení železa a manganu proběhne v technologii a sraženina je zachycena fitrem. Chod technologie je automatický, řízený programátorem, praní filtrů se nastaví zpravidla do nočních hodin.

Čiření je základní metodou pro výrobu pitné vody z vody povrchové. Do surové povrchové vody jsou dávkovány roztoky koagutantu, pomocného flokulantu a uhličitanu sodného ( sody). V nadávkované vodě se vytvoří mrak vloček hydratovaných oxidů hliníku nebo železa, který na svůj povrch naváže všechny závadné látky obsažené v surové vodě. Čiření se buď provádí za tlaku, tzv. Koagulační fitrace, nebo v otevřených sedimentačních nádržích. Suspenze vloček je zachycena na filtrech a upravená voda je vedena do spotřebiště. Filtry se regenerují praním protiproudem vody a prací vody se zahušťují v kalových lagunách.

Odkyselování vody spočívá zpravidla v odstranění oxidu uhličitého z vody. Odkyselování se provádí dvojím způsobem. U vod málo mineralizovaných, s nedostatkem vápníku a hořčíku se odkyselení řeší filtrací vody přes náplň granulovaného mramoru nebo dolomitu. Pokud surová voda obsahuje dostatek vápníku a hořčíku, pak se odkyselení provede intenzivní aerací vody v provzdušňovacích zařízeních, viz samostatný katalogový list.

Zušlechťování vody je proces, při kterém se z vody odstraňují látky mající nepříznivý efekt na senzorické vlastnosti vody, tj. chuť, pach, a to i ve stopových koncentracích, jež zpravidla nelze zjistit ani analyticky. Nejčastějším zušlechťovacím procesem je filtrace vody přes kvalitní aktivní uhlí, ne jehož povrchu se absorbují senzoricky závadné látky, ale i v pitné vodě nežádoucí látky na bázi těžkých kovů, pesticidů a pod.

Reverzní osmóza je technologie úpravy vody, při které se voda filtruje přes membrány. Velikost pórů membrány je taková, že propustí za membránu molekuly o objemu molekuly velikosti vody. Technologie reverzní osmózy produkuje jednak demineralizovanou vodu, prakticky prostou solí či jiných látek, a jednak prokukuje koncentrovaný vodný roztok látek z vody odstraněných. Demineralizovaná voda nachází užití zejména v laboratořích, ve zdravotnictví, při výrobě mikroelektroniky apod. Provozní náklady výroby pitné vody za užití reverzní osmózy jsou, ve srovnání s ostatními technologiemi, vysoké, ale v případě vod s atypickým složením, bývá reverzní osmóza jediným řešením. Demineralizovanou vodu není možno přímo konzumovat, musí být před konzumací obohacena o biogenní prvky.