Povinnosti dodavatelů pitné vody vyplývající z nového atomového zákona

 

Sborník konference RADIOLOGICKÉ METODY V HYDROSFÉŘE 17 si lze objednat na adrese pavla.hanusova@ekomonitor.cz.

 

Obsah sborníku:

 

Hana Procházková

 

Nový atomový zákon (NAZ) – povinnosti dodavatelů pitné vody

 

 

Hana Procházková

 

Systematické měření obsahu radionuklidů v pitné vodě dodávané do veřejných vodovodů v ČR v roce 2016

 

 

Růžena Šináglová

 

Nový atomový zákon (NAZ) – povinnosti provozovatelů úpraven pitných vod - pracovišť s možným zvýšeným ozářením z radonu nebo jiného přírodního zdroje záření

 

 

Tomáš Soukup

 

Legální metrologie 10 000 dnů později

 

 

Barbora Sedlářová, Eduard Hanslík, Marek Liška, J. Langhans, J. Bednárek, J. Medek,
M. Burian, J. Jusko

 

Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa ve vodách

 

 

Eva Šindelková, Hana Bílková

 

Monitorování na území ČR z pohledu legislativy platné od 1. 1. 2017

 

 

Silvia Dulanská, Sabina Petercová, Ľubomír Mátel

 

Zakoncentrovanie 137Cs v povrchových vodách pomocou biosorbentu

 

 

Zuzana Kulichová, Gabriela Wallová, Ivana Petránová, Jana Merešová

 

Modifikácia normy na stanovenie 226Ra s použitím LSC

 

 

Tomáš Bouda

 

Porovnání výpočtu indikativní dávky ze stanovené hmotnostní koncentrace uranu s výpočtem z objemových aktivit izotopů 238U a 234U s ohledem na novou radiologickou legislativu pitných vod

 

 

Eduard Hanslík, Barbora Sedlářová, Diana Marešová, Eva Juranová, Tomáš Mičaník

 

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., radioaktivní látky

 

 

Tomáš Bouda

 

Řešení navýšení kapacity rutinní radiochemické laboratoře zabývající se rozbory pitných vod s ohledem na novou evropskou radiologickou legislativu

 

 

Lenka Fremrová, Eduard Hanslík

 

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a související normy

 

 

Eduard Hanslík, Diana Marešová, Barbora Sedlářová, Eva Juranová, Tomáš Minařík, Lenka Procházková

 

K problematice míchání odpadních vod z EDU v podélném profilu Moravy

 

Ivo Světlík, Michal Fejgl, Pavel Šimek, Tereza Kořínková, Lenka Tomášková

 

Organicky vázané tritium a možnosti jeho analýzy

 

 

Eduard Hanslík, Barbora Sedlářová, Eva Juranová, Diana Marešová

 

Obsah radioaktivních látek v kalu z chladicích věží EDU