Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce Markvarec, okr. Jindřichův Hradec

Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu armaturní komory vodojemu a zhotovení její nadstavby a provedení venkovních trubních rozvodů. Z hlediska dodávky technologie se jedná o osazení zařízení snižující obsah radonu a dodávka dalších technologických prvků potřebných k dopravování surové vody na technologie a její úpravy na vodu pitnou. Součástí prací bylo i zhotovení kompletní elektroinstalace automatického chodu objektu úpravny vody včetně hromosvodu.